Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre: Lisbet K. Nærø (styreleder), Nancy Jøssang, Marit Solberg, Aslak Sverdrup (nestleder), Magne Stunner, Kjetil Smørås, Marit Warncke (adm.dir.), Jannicke Hilland

Styrets melding 2017

2017 har vært et år med positiv utvikling og økende optimisme i regionen vår, etter noen turbulente år der deler av næringslivet nedbemannet og omstrukturerte virksomheten som ringvirkninger av lavere aktivitet i petroleumssektoren.

Vår næringspolitiske undersøkelse i 2017 viste at bedriftene går bedre og at fremtidsoptimismen er tilbake. Næringslivets vurdering er at aktiviteten nå er tilbake på 2014-nivå, den økonomiske utviklingen går riktig vei, og det er stabilitet eller vekst i sysselsettingen. Det er færre bedrifter som nedbemanner, og det er forventet ytterligere økt aktivitet for 2018.

Petroleumssektoren er fortsatt den klart største næringen i vår region, og selv om aktivitetsnivået er noe lavere enn for noen år siden er det fremdeles en viktig motor i regionen.

I de øvrige næringene har 2017 vært et jevnt over godt år. Marin, finans, teknologi og reiseliv har samlet sett økende aktivitet og inntjening. Bygg/anlegg og maritim industri har et tilfredsstillende år bak seg, selv om aktiviteten med fordel kunne vært høyere. Handel og service har noen utfordringer, særlig i sentrumsnære områder.

Store deler av næringslivet er preget av omstilling, noe som trolig vil være en vedvarende situasjon. Den raske teknologiutviklingen gir mange utfordringer og muligheter i alle bransjer. Nødvendigheten av å levere brukervennlige tjenester i digitale kanaler er forsterket, og nye aktører har fått et mulighetsrom til å ta posisjoner i etablerte markeder. Etablerte bedrifter utfordres på sine forretningsmodeller, tjenestetilbud og markedskommunikasjon. Det er derfor et sterkt behov for å fornye kompetansen og tilrettelegge for innovasjon og produktutvikling raskere enn før, samtidig som bedriftene tar fundamentale strategiske og strukturelle grep.

Mange bedrifter i regionen vår har vist seg omstillingsdyktige og har tatt nødvendige grep for å utnytte de positive mulighetene ny teknologi gir. Bergen Næringsråd har bidratt til å styrke den regionale kompetansen på dette området gjennom å arrangere Digitaliseringsskolen sammen med Evry og PwC. Mer enn 200 deltakere har fulgt skolen.

I 2017 ble det også tatt initiativ til etableringen av en fintech-klynge i regionen. Bergen Næringsråd var organisator og tilrettelegger, og stod for prosjektledelse ved oppstart. På rekordtid ble klyngen tatt opp i programmet Norwegian Innovation Clusters som et Arena-prosjekt. Initiativet har samlet regionens sterkeste miljøer innen finans, teknologi og akademia i en felles retning, og har som ambisjon å konkurrere internasjonalt.

Bergen Næringsråd har også engasjert seg sterkt i samlokalisering av den marine klyngen, som er særdeles viktig for å øke den samlete kompetansen i sjømatnæringen.

Talentutvikling er viktig for alle bedrifter og for regionen, og det var bakgrunnen for at Bergen Næringsråd overtok ansvaret for det tverrfaglige traineeprogrammet «Trainee Vest». Programmet har vært svært vellykket.

Bergen Næringsråd har også i 2017 lagt ned betydelig innsats i de viktigste sakene for våre medlemmer. God infrastruktur og høy kompetanse er nødvendig for å sikre videre vekst for næringslivet i regionen vår, og vil derfor alltid ha høy prioritet.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig.

Bergen Næringsråd har skapt regionens desidert viktigste møtearena. Vårt store møtetilbud og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon som makter å sette agenda og å være en offensiv medlemsorganisasjon.

En stor del av vår aktivitet er generert gjennom ressursgrupper, styret og arbeidsgrupper, som alle bidrar med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i Bergensregionen.

Medlemmer i styret

Lisbet K. Nærø
Lisbet K. NærøStyreleder i Bergen Næringsråd og Administrerende direktør i Fana Sparebank
Marit Warncke
Marit WarnckeAdministrerende direktør i Bergen Næringsråd
Aslak Sverdrup
Aslak SverdrupNestleder i Bergen Næringsråd og lufthavndirektør Bergen Lufthavn i Avinor
Magne Stunner
Magne StunnerAdministrerende direktør i Alliergruppen
Nancy Jøssang
Nancy JøssangDaglig leder i Opus
Marit Solberg
Marit SolbergCOO Oppdrett i Marine Harvest
Kjetil Smørås
Kjetil SmøråsAdministrerende direktør i De Bergenske
Jannicke Hilland
Jannicke HillandKonsernsjef i BKK