Transport

– Vi skal bidra til å gjøre transportnæringen grønnere, og være en aktiv medspiller til at Bergen når sine utslippsmål i 2030.

Roger Harkestad, Tide ASA
LEDER RESSURSGRUPPE TRANSPORT
Bergensregionen og Vestlandet trenger ny infrastruktur, og fremkommelighet er sak nummer en for at næringslivet skal være konkurransedyktig. Derfor vil arbeidet med velfungerende transportkorridorer alltid være avgjørende for å få til god næringsutvikling.

Ressursgruppe Transport har i 2017 jobbet med fire hovedsaker: Innspill til Nasjonal Transportplan, videreføring av grønn transportplan, muligheter innen digitalisering og mobilitet, og fremtidige finansieringsløsninger for infrastruktur.


Nasjonal Transportplan (NTP)

Allerede i 2016 ble det etablert et felles forum av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Næringsråd, NHO og LO, og dette forumet leverte sitt innspill til NTP våren 2016. Våre innspill hadde følgende hovedsaker:

 • Ferjefri E39. Dette inkluderer Hordfast, E 39 uten Bergen sentrum og Nordhordlandstunnelen
 • Byvektavtale for miljøavtale for Bergen
 • Sotrasambandet, med bro og veisystem på Sotra
 • E 16/Vossebanen med vei og bane Arna-Voss, og Ringerikstunnelen som en del av dette i øst.

Regjeringens NTP-forslag ble levert våren 2017, og ble sluttbehandlet i Stortinget i juni 2017. Bergen Næringsråd arrangerte åpent møte samme dag som høringen i NTP ble lagt fram, der statssekretær Tom-Christer Nilsen la fram regjeringens hovedsaker. I etterkant av fremleggelsen var det møter i Oslo med samferdselsminister, aktører fra departementet, med Hordalandsbenken og felles møtet med Vestlandsrådet om prioriteringer i vest.

Alle våre tiltak er inne i den 12-årige planen, men dessverre er det bare Sotrasambandet og Byvekstavtalen som får oppstart i første fire-åreperiode. Det jobbes derfor målrettet for at de øvrige tiltakene får bevilgninger i de årlige statsbudsjettene fremover.


Grønt veikart for Bergen

Ressursgruppen utarbeidet «Grønt veikart for Bergen» høsten 2016. Arbeidet med å gjøre planen kjent for ulike aktører har pågått i hele 2017, både på lokale og sentrale arenaer.
Veikartet har blitt godt mottatt, og gir innspill på hvordan næringslivet selv kan ta ansvar for å redusere CO2-utslipp og Nox-utslipp gjennom en kombinasjon av offentlige omlegginger, belønningsordninger og tiltak i den enkelte bedrift.

I slutten av året hadde vi første møte om «bybane på sjøen», et fellesprosjekt mellom byutvikling og transportgruppene. Her er det nedsatt en egen gruppe med deltakere fra kommune, fylke, Skyss, Tide og Norled som skal utrede muligheten for et rutenett i bykjernen. Arbeidet forventes å resultere i en rapport i løpet av våren 2018.


Digitalisering og mobilitet

Transportbransjen står foran store endringer de kommende årene der ny teknologi med elektrifisering, selvkjørende biler og droner gradvis kommer til å endre transportbransjen, og måten passasjerer og gods kommer til å bli forflyttet på.

Under Transport- og logistikkdagen i august 2017 var det fokus på nyvinninger og smarte løsninger, i kombinasjon med bærekraft og bylogistikk. Gruppen ser det som en oppgave å holde fokus på ny teknologi og å løfte fram teknologiske muligheter i ulike fora og på Bergen Næringsråds møtearena.


Finansiering av infrastruktur

Staten og de store byene har i løpet av 2017 inngått byvekstavtaler som skal medvirke til utvikling i byene. Byvekstavtalene er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og de store bykommunene der man forplikter seg til å finansiere og bygge et miljøvennlig transporttilbud i storbyområdene. For Bergen innebærer avtalen at vi får nye bompengefinansierte bypakker, midler til veg og jernbane, arealtiltak, belønningsmidler og statlig delfinansiering («50/50-ordningen») av videre bybaneutbygging.

Dette gir et økt bompengetrykk som kan bli betydelig for næringslivet. Ressursgruppen har ved flere anledninger reist debatten om framtidige finansieringsløsninger for infrastruktur, og mener at den offentlige finansieringen bør økes til 70%. Det må også utformes mer rettferdige ordninger i stedet for bompenger. Her mener vi at veiprising er riktig tiltak, der prisingen kan differensieres ut fra veitype, biltype, forurensingsgrad og når på døgnet kjøringen skjer.


Møter/konferanser

Det har i løpet av 2017 vært svært omfattende møteaktivitet med politikere, interessegrupper og enkeltbedrifter. Av konkrete møter kan nevnes:

 • Lunsjmøte om NTP i Bergen under lansering av NTP i Oslo
 • Rein Vidde – konferansen sammen med Hardangerviddatunnelene
 • Møter om mulighetene ved ny terminal på Flesland, sammen med Avinor
 • Øst-Vest konferansen i Grieghallen, sammen med BTO, fylke og kommune, og kommunene på Ringerike
 • Transport- og logistikkdagen i Bergen i august 2017
 • Møter med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og med statssekretær Tom Christer-Nilsen
 • Møter med Hordalandsbenken
 • Møter med medlemmer av transportkomiteen på Stortinget
 • Møter med Bergens byråder for byutvikling og med byråd for klima
 • Møter med Statens vegvesen om aktuelle utbyggingsprosjekt

Gruppemedlemmer:

Roger HarkestadTide ASA, konsernsjef
Lars Jacob EngelsenNorled, viseadm. direktør
Jan ValeurBergen Taxi, adm. direktør
Gry Miriam OlsenKeolis Norge AS, CEO
Lars StendalJernbanedirektoratet, Regional plan- og utviklingsdirektør
Sigrid-Lise NonåsNHH, ass. professor
Øystein SkaarAvinor, operativ sjef Flesland
Johnny BreivikBergen Havn, havnedirektør
Gerdt MeyerKuehle-Nagel, National Director / NHO Logistikk
Jan Arne KragsetBane NOR, Eiendom, prosjektsjef
Atle KvammeBergen Næringsråd, administrasjons-kontakt