Mangfold og inkludering

– Bergen er og har alltid vært en internasjonal by. Vi har alle forutsetninger for å bli Norges beste by på mangfold og inkludering.

Kathleen Mathisen, Grieg Seafood
LEDER RESSURSGRUPPE MANGFOLD OG INKLUDERING
Ressursgruppe Mangfold har i 2017 arbeidet for å bryte ned barrierer og stimulere til ansettelser av personer med mangfoldig bakgrunn.

Etter flere år med mangfold og inkludering høyt på dagsorden i samfunn og næringsliv som følge av høy tilkomst av flyktninger, innvandret langt færre i 2017. Behovet for at næringslivet bidrar til inkludering og integrering har imidlertid ikke endret seg. De første flyktningene som kom i 2015 er ferdig med Bergen kommunes introduksjonsprogram og må i utdanning eller arbeid, for å unngå å havne på sosial stønad.

På bakgrunnen av kartleggingen som ble gjennomført at ressursgruppen i 2016, har ressursgruppen utformet en ny strategi som trekker frem hovedutfordringene for inkludering i regionen:

  • Holdninger i næringslivet
  • Fravær av mangfoldspolicy
  • Språkbeherskelse og kulturforståelse
  • Manglende rapporteringskrav
  • For lang ventetid ved godkjenning av utdanning

Ressursgruppen har begynt å adressere disse hovedutfordringene igjennom Internasjonalt karrieretorg og møtearenaen.


Internasjonalt Karrieretorg

Bergen Næringsliv har siden 2009 årlig arrangert Internasjonalt Karrieretorg for å bringe høykompetente arbeidssøkere med bachelor, master, phd-grad eller fagutdanning sammen med vestlandsk næringsliv. Karrieretorget ble avholdt i 2017 med flere hundre deltagere som besøkte stands, kurs og veilederpanel.


Møtearena

Ressursgruppe Mangfold arrangerte høsten 2017 et frokostmøte om mangfold som konkurransefortrinn. Til møtet ble aktører fra næringslivet, akademia og politikken invitert; Elin Sarai, Pwc, Nina Askvik, Radisson Blu,. Elin Sarai og Nina Askvik holdt hovedinnleggene om henholdsvis likestilling og erfaring med inkludering av flyktninger på arbeidsplassen, mens byråd for sosial, bolig og inkludering, Erlend Horn, gav status for inkludering i Bergen kommune. Møtet ble avsluttet med en paneldiskusjon hvor aktører fra næringslivet og akademia var involvert.

Gruppemedlemmer:

Kathleen O. MathisenGrieg Seafood ASA, og leder for ressursgruppen
Elin SaraiPwC
Anne Lorgen RiiseMarine Harvest
Dag Jarle AksnesNCE Tourism
Irene KinundaFjell Kommune / NLA
Tatiana PavlovaAdecco
Anne-Marit PresterudBergen Kommune
Lubna JafferyIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
Anders NylandGeelmuyden Kiese Norge
Vasan SingaravelClariant Oil Services Scandinavia

Samarbeidsrådet for Mangfold, Integrering og Inkludering

Rådet jobber for økt samhandling om inkludering og integreringsarbeidet i regionen for å håndtere utfordringer relatert til arbeidsledighet, ta i bruk flerkulturell kompetanse og få flyktninger raskest mulig integrert og i aktivitet.

I 2017 ble «Raskt i jobb» opprettet, et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og NAV som springer ut av rådet. Bergen Næringsråd har bistått jobbspesialistene i prosjektet med å invitere de til relevante møter for å presentere prosjektet, samt synliggjøring ut mot medlemsbedriftene.

Samarbeidsrådet har i likhet med Ressursgruppe Mangfold og Inkludering en målsetning om at regionen skal bli Norges beste på inkludering og integrering. For å oppnå dette, vil rådet også markere handlingsrom for Ressursgruppe Mangfold og Inkludering.

Tommy JohansenNAV, og leder for gruppen
Marit WarnckeBergen Næringsråd
Marian Guddal HansenBergen Røde Kors
Kathleen O. MathisenGrieg Seafood ASA
Nina Broch MathisenInnovasjon Norge
Annelin EriksenUniversitetet i Bergen
Anne Marit PresterudBergen Kommune
Jorge DahlFellesforbundet
Iver Belle-RamosBergen Næringsråd
Mads HageboBergen Kommune
Ingrid Kristine Holm SvendsenHordaland Fylkeskommune