Regnskap og innstillinger

Les/last ned PDF av Styrets beretning, regnskap og innstillinger 2017

Tidligere årsrapporter (2011-2016) finner du i venstremenyen.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

Årsresultat konsern

Det ikke utarbeidet konsernregnskap for 2017. Tidligere var vi et konsern sammen med Veiten 3, men Bergen Næringsråd eier nå Veiten 3 As 50/50 sammen med Murhjørnet AS. Vi har styreleder, men denne rollen har ikke dobbeltstemme, og vi er derfor ikke pliktig til å utarbeide konsernregnskap. Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er derfor sammensatt av foreningsdriften, og Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016.

Fortsatt drift

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

Regnskap

Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter inkludert finansinntekter på NOK 44,6 millioner i 2017 mot NOK 34,1 millioner i 2016.

Inntektspostene er stabile fra år til år. Kontingenter utgjør 20,1 prosent av inntektene, arrangements- og møteinntekter utgjør 15,0 prosent og finansinntekter utgjør 42,3 prosent. 22,6 prosent av inntektene kommer fra en rekke mindre poster som handelskammertjenester, sekretariatsoppdrag, synliggjøring og prosjekter.

Inntekter fra kontingenter er på NOK 8,977 millioner kroner mot NOK 8,937 millioner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med 2016.

Et stort flertall av våre ordinære medlemsmøter er gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter, noe som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2017. Personalkostnader er den største posten og utgjør 47,3 prosent av foreningens samlete kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten.
Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og å styre mot et nullresultat.

Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 var på NOK 5,5 millioner for 2017.

Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av næringslivet i Bergensregionen

På generalforsamlingen i 2016 ble det besluttet å etablere et nytt fond som består av Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen. Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondet er tilført midler i forbindelse med nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger, samt midler ved delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS. Fondet har pr 31.12.17 en verdijustert egenkapital på NOK 161 millioner. Av disse midlene er NOK 144,3 millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering og avkastning for 2017 av midlene plassert hos Holberg utgjør NOK 18,1 millioner.

Drift av eiendommene

Eiendommen Veiten 3
Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2017 fremgår av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrresgate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens og Sjøfartens Hus.

Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

Utsikter for 2018

Styret er optimistisk med tanke på utviklingen for næringslivet i 2018. Ved inngangen til det nye året er utsiktene gode i de fleste bransjer. I sektorer som har opplevd vanskelige tider er situasjonen i bedring, selv om det fortsatt er krevende tider for noen bedrifter, særlig innen petroleum og maritim industri.

2018 vil likevel by på utfordringer. Den raske teknologiske utviklingen gjør det nødvendig å holde et høyt tempo på innovasjon, fornyelse av kompetanse og tjenesteutvikling. Næringslivet i regionen har jevnt over høy bevissthet og en offensiv innstilling til utfordringene. Det øker mulighetene for å lykkes i en stadig mer krevende konkurranse.

Regionen har et mangfoldig næringsliv og derfor flere bein å stå på. Økt global konkurranse og åpen økonomi øker kravene til effektiv drift og bruk av ny teknologi. Omstilling og endring vil fortsatt prege næringslivet fremover.

En langsiktig utfordring er knyttet til å skape en bærekraft vekst og samtidig samhandle sterkere på toppledernivå. Regionen vår er helt avhengig av å lykkes på disse områdene. Bergen Næringsråd vil fortsette arbeidet med å løfte våre sterkeste næringer og klynger, og å jobbe aktivt for en sterkere samhandling mellom næringsliv, akademia og politikk.
Dette vil vi gjøre gjennom møter med toppledere fra ulike områder i arbeidslivet, gjennom vårt arbeid i ressursgruppene, og gjennom samarbeid med andre interesseorganisasjoner.

Det langsiktige arbeidet med å sikre god infrastruktur og kompetanse i regionen står fast, og vil i 2018 fortsatt stå høyt på agendaen.

Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er relativt stabil, og organisasjonen vil i 2018 jobbe aktivt for å beholde sin relevans og attraktivitet hos medlemmene. Våre hovedsamarbeidspartnere, medlemsmasse og aktører i næringslivet som bidrar til å finansiere enkeltprosjekter, rapporter og møter, gir et samlet inntektsgrunnlag til at vi kan beholde og styrke aktiviteten i 2018.

Det er stabilitet blant de ansatte. Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået.

Styret mener at organisasjonen på en god måte engasjerer seg i regionens viktigste utfordringer. Bergen Næringsråd ivaretar omfattende og mangfoldige oppgaver for næringslivet i regionen. Styret er tilfreds med organisasjonens høye aktivitet og store kreativitet, og dens evne til å sette næringspolitiske saker på dagsorden.

Signaturer BNR
Les/last ned PDF av Styrets beretning, regnskap og innstillinger 2017

Tidligere årsrapporter (2011-2016) finner du i venstremenyen.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.