Næringspolitikk

Bergen Næringsråds viktigste oppgave er å jobbe for gode rammevilkår for våre medlemmer. Vi er pådriver for å få medlemmenes saker på dagsorden og til å bli en del av det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge.

Bergen Næringsråd er en medlemsorganisasjon, der sakene oppstår ut fra utfordringer og behov i medlemsmassen. Innspillene kommer gjennom:

 • Innspill fra våre ressursgrupper
 • Medlemsundersøkelser
 • Besøk til våre medlemsbedrifter
 • Direkte innspill fra medlemmer til oss
 • I våre medlemsmøter
 • Gjennom strategiske føringer fra styret

På bakgrunn av disse innspill beslutter administrasjonen hvilke saker som til enhver tid fremmes i det offentlige rom, eller direkte mot beslutningstakere.

Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt fram våren 2017 med rammene for samferdselsinvesteringer i de neste ti år. Bergen Næringsråd arbeider for betydelig økning av midler til samferdselsprosjekt. NTP var større enn noen gang, og 13 prosent av bevilgningene tilfalt Hordaland.

Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen Næringsråd, LO Hordaland og NHO Hordaland hadde sammen prioriterte fire prosjekt:

 • Fergefri E39 (Hordfast, ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen)
 • Bergensbanen og E16 (K5)
 • Sotrasambandet
 • Byvekstavtalen

Alle prosjekt er inkludert i NTP, men dessverre var det bare Sotrasambandet og Byvekstavtalen som fikk midler i den første fireåresperioden i NTP. Det jobbes derfor målrettet for at de øvrige prosjektene skal få oppstart tidligst mulig i perioden 2022-24. For prosjektet Hordfast er det opprettet et eget pådriverselskap, og Bergen Næringsråd har gått inn i styret i selskapet.

Bergen Næringsråd arrangerte medlemsmøte med direkteoverføring av fremleggelsen av NTP, og har hatt flere konferanser i etterkant der vi har fremmet regionens saker. Det er skrevet kronikker i lokale og nasjonale medier, og det har vært møter med Hordalandsbenken, samferdselsministeren og lederen i transportkomiteen.

Den digitale infrastrukturen er avgjørende for at våre bedrifter skal lykkes i den globale konkurransen, og vi jobber aktiv for å få fiberutbygging. Vestlandet er også godt egnet for datalagring med god tilgang på fornybar energi til kjøling fra vannkraft, og det jobbes for å få flere sentre hit.

Næringslivet på Vestlandet har stor eksport og er avhengig av stabilitet for å kunne konkurrere i et globalt marked. Det store antallet privateide bedrifter i regionen medfører at formuesskatt er en konkurranseulempe. Fjerning av formuesskatt er derfor en prioritert oppgave, og dette budskapet fremmer vi i alle møter med sentrale politikere.

En lengre periode med stabil rente har vært bra for næringslivet. Kronekursen er en utfordring for bedrifter som importerer varer og utstyr, men har vært til stor glede for eksportører og for norsk reiseliv.

Næringsutviklingen i Norge forsinkes stadig som følge av lang planbehandlingstid, og Bergen Næringsråd har gjennom flere år jobbet for å få raskere og mer effektiv behandling av plansaker. I denne sammenheng har Asplan Viak vært engasjert for å gjennomføre en kartlegging av planprosesser i kommunene i Bergensregionen; Askøy, Bergen, Fjell, Lindås, Meland og Os. Årets undersøkelse ble publisert våren 2017 og er den tredje på 6 år. Utviklingen over tid viser en viss bedring i deler av planprosessene, men fortsatt er saksbehandlingstiden altfor lang i Bergen. Vi jobber målrettet for å få til kortere saksbehandlingstid.

Næringsrådet har også vært aktiv i forbindelse med lansering av ny Kommunedelplan for Bergen (KPA), og har gjennom møter og høringsnotat bidratt til å fremme vårt mål om «10 på 10» (10.000 boliger på 10 år i bykjernen). Det har vært gode dialoger med kommunen om dette, og det arbeides nå ut fra en fortetting med 14.000 nye boliger over tid.

Fylkene Hordaland og Sogn- og Fjordane har vedtatt å slå seg sammen til et fylke. Sammen med næringsforeningene i Stord, Haugesund og Stavanger har vi tatt til orde for at det er aksen Stavanger-Bergen som i første rekke bør jobbe tettere sammen for å skape et tyngdepunkt og en sammenhengene bo- og arbeidsregion med over en million mennesker. Det vil avlaste en allerede sterkt presset Osloregion.

Vi kommer derfor til å jobbe politisk med tanke på at fylket etter hvert skal omfatte hele Vestlandet. En utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo er en viktig del av prosessen.

For at vår region skal være en vinner også i fremtiden, må vi være nyskapende, attraktive og tiltrekke oss riktig kompetanse som kan bidra til at regionen utvikler seg. Det ligger målrettet arbeid bak at Bergen er klyngeregionen i Norge, der ressursgruppene i Bergen Næringsråd har vært pådrivere for å fremme samarbeid på tvers av kunnskapsklynger.

I 2017 er det jobbet spesielt med lokalisering for marin kunnskapsklynge, og med etableringen av en finansteknologiklynge. I marin sektor har myndighetene gjennomført en konseptvalgutredning og konkludert med at det er ønskelig å samle forskningsinstitusjonene, og en avgjørelse er ventet i løpet av våren 2018.

Innen finansteknologi er det bedriftene og utdanningsinstitusjonen som har vært driverne, og den nye klyngen ble etablert og ble godkjent som Arenaprosjekt høsten 2017.

Talentutvikling er viktig for alle bedrifter og for regionen, og det var bakgrunnen for at Bergen Næringsråd overtok ansvaret for det tverrfaglige traineeprogrammet «Trainee Vest».

I januar 2017 startet vi rekrutteringen til programmet, og har siste året hatt ansvaret for 23 nyutdannede personer med bachelor eller mastergrad som er ansatt hos ulike virksomheter i hele fylket. Bergen Næringsråd utformer innhold i programmet og gjennomfører faglige og nettverksrelaterte samlinger en til to ganger i måneden.

Tiltaket er en stor suksess, med gode tilbakemeldinger både fra traineer og fra bedriftene. I rekrutteringsrunden som nå pågår er det lyst ut 22 stillinger for ansettelse fra august 2018. Traineeprogrammet har i tillegg bidratt til god synlighet av Bergen Næringsråd og de medlemsbedrifter som er partnere i programmet.

Styret vil takke våre traineebedrifter for deres satsing på ny kompetanse og fremtidens ledere, og for den gode mottakelsen Trainee Vest har fått.

Nettverksbygging

Bergen Næringsråd bruker vår møtearena til å fremme og løfte næringslivets saker, og til å markedsføre regionens kompetanse og bedrifter. Vi inviterer til presentasjoner, workshops og debatter, og arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning.
Vi har en rekke sentrale aktører på vår møtearena i løpet av et år, og i 2017 har vi hatt følgende statsråder/partiledere på besøk: Erna Solberg, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Børge Brende, Monica Mæland, Ketil Solvik-Olsen, Jan Tore Sanner, Terje Søviknes, Per Sandberg og Vidar Helgesen.

Gjennom våre møter, konferanser og ressursgrupper har vi en sterk nettverksarena å tilby våre medlemmer. Vi har også i 2017 deltatt på en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet:

 • Møter med enkeltbedrifter og med næringsklynger
 • Møter med stortingspolitikere, med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken samlet, med komitéer, statsråder og byråkrater
 • Møter med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere
 • Møter med offentlige etater
 • Møter med utdanningsinstitusjonene, som NHH, UIB, HVL og BI.
 • Møter med nettverksorganisasjoner
 • Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem