Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med i overkant av 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.

Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringslivet og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråd skal fremme våre medlemmers behov. Vi skal sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig arbeid, og stå på for å oppnå gjennomslag for våre saker. Dette er våre viktigste oppgaver:

Næringspolitikk
Bergen Næringsråd setter dagsorden i næringspolitiske saker som er viktig for vårt næringsliv.

Synliggjøring
Bergen Næringsråd synliggjør regionens næringsliv og kompetanseklynger gjennom utspill i media og gjennom våre egne kanaler.

Møtearena
Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringslivet i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes høyaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Nettverk
Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Handelskammer
Bergen Næringsråd utfører handelskammertjenester og er en del av International Chamber of Commerce.

VISJON:
Vi skal løfte og inspirere!

MISJON:
Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

VERDIER:
Handlekraftig
Troverdig
Modig

Bergen Næringsråd har 13 fast ansatte og to traineer. Av de fast ansatte er det åtte kvinner og fem menn. Vi tar hvert halvår inn praksisstudenter fra Universitetet i Bergen.

Foreningen har kvinnelig leder. Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i 2017. Sykefraværet i 2017 var på 4,5 prosent (6 prosent i 2016) og arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd.